ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAYGINLAŞTIRILMASI
16/02/2021 Salı

Sayın Üyemiz;

Uzun yargılamaların en önemli sebeplerinden biri tebligat sürecinin uzunluğu olup, yargılama sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının temini açısından tebligatın hızlı yapılması önem arz etmektedir. Tebligat, kişilerin Anayasa ve temel kanunlarla güvence altına alınan adil yargılanma, iddia ve savunmada bulunma, idari işlem ve eylemlerden haberdar olma ve gerektiğinde bunlara karşı kanun yoluna başvurma haklarının korunması bakımından önemlidir. Yargılama süreçlerinin kısaltılması, adil yargılanma hakkının temini, tebligatın zamanında ve hatasız şekilde yapılması maksadıyla değişiklik yapılan Tebligat Kanununun ilgili maddeleri ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat" başlıklı 7/a maddesiyle:
 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara,
 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idarelere,
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerine,
 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara,
 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına,
 7. Kanunla kurutanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine,
 8. Noterlere,
 9. Baro levhasına yazılı avukatlara,
 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişilere,
 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime,
Kanunun ve Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1/1/2019 tarihinden itibaren tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olacağı düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun "Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi" kenar başlıklı Geçici 2 nci maddesinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birlikten isteyeceği, ilgili kurum, kuruluş veya birliğin talep edilen bilgileri bir ay içinde PTT'ye bildirmek zorunda olduğu, PTT'nin elektronik tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak suretiyle üç ay içinde oluşturacağı, PTT'nin oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres sahiplerine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe göndereceği ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu adreslerin, 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu düzenlemeler kapsamında; kendilerine tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kurum, kuruluş veya birlikler ile gerçek veya tüzelkişilerin biran önce tebligat adreslerini almaları ve elektronik tebligat adresi hesabı oluşturulduğu halde bu adres bilgilerinin ilgilisine teslim edildiğine dair teslim tutanağının PTT'ye iletilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla
 
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.