Üye Kayıtlarıyla İlgili İşlemleri
Yeni Üye Kayıt
5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Memurluğuna tescil işlemini yaptırmış olan tacirler ve bunların şubeleri Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

5174 sayılı kanunun 102. Maddesi gereği Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez.

Durum Değişikliğinin Bildirilme Mecburiyeti
5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

Değişiklikler;
Sermaye Artırımı
Unvan Değişikliği
İştigal Konusuna İlave
Adres Değişikliği
Hisse Devri
Yetki Süre Uzatımı
Genel Kurul İlanları
Terkinler
Acentelik İlanı ve Feshi
Tasfiye İlanlar
 
Üye Kayıt Terkin İşlemleri
Olağan Terkin
5174 Sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Ticaret Sicil Memurluğu' ndan kayıtlarını sildiren ve bunu belgelendiren üyeler Oda Sicil Servisi'nden yazılı olarak kayıtların silinmesi isteğinde bulunabilirler. Bu takdirde üyelerin Oda'daki kayıtları silinir.
 
Vefat Nedeniyle Terkin(Gerçek Kişiler)
5174 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçek kişi üyelik kaydı bulunan kişilerin vefat etmesi halinde, kişinin vârisleri tarafından dilekçe ekinde veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği ile müracaat edilmesi halinde Oda Meclis Kararıyla Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasın' dan kaydı silinir.
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.