Azami Fiyat Tarifeleri
YASAL DAYANAK:
  • -5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine
  • -15.12.2004 Tarih ve 25671 Sayılı Resmi Gazete de yaınlanan
 

”Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”
 
KAPSAM VE ESASLAR:
Daha Önce ki yasada bulunmamakla birlikte yeni çıkan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca bu kanuna tâbi odalarca da, üyeleri tarafından üretilen ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tâbi esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için düzenlenmesi, uygulamaya konulması ve denetimikonularında düzenleme yapılmıştır.

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.

Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu, meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır. Tarifelerde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.
 
ÜCRET TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI
Odalar, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar. Odalar, tarifelerin hazırlanmasında uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine başvurabilir. Odalar, çalışma alanı içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlayabilir. Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer. Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde o yer belediye ve mülki idare amirliği ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine bildirilir.
 
TARİFELERE İTİRAZ VE İTİRAZLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:
Odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, o yerin mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, ilgili belediyenin konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye ile tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlar. Komisyon, başkanın yazılı çağrısı üzerine üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile ve gerekçeli olarak alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

Belediyeler ve o yerin mülki idare amiri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda ilgili odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz edebilir. Komisyona yapılan itirazlar, tarifelerin uygulanmasını durdurmaz. Komisyon tarifeyi onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, ilgili oda ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının kendisine yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesindir. Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur.
 
TARİFELERİN ŞEKLİ
Üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifelerini içeren belge, tabela, levha, pano ve benzerleri Birlik tarafından belirli tip ve standart ölçülerde hazırlanan örneklerine uygun olarak ilgili odaca bastırılır. Tarifelerin satış bedeli oda tarafından belirlenir. Üyeler, ücret tarifelerini üyesi bulundukları odalardan temin ederler. Tespit edilen tarifeye ilişkin belge, tabela, levha, pano ve benzerleri bu tarifede ücreti belirlenmiş mal ve hizmetin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, mal ve hizmetin sunulduğu iş yerinde veya doğrudan üretilen mal üzerinde, tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek biçimde asılır, takılır, bulundurulur veya yapıştırılır.
Tarifelerin üzerinde yazıldığı belge, tabela, levha, pano ve benzerleri üzerinde;
 
  1. 1.Odanın amblemi, unvanı ve soğuk damgası,
  2. 2.Üyenin adı, soyadı, unvanı, oda sicil kayıt numarası ile ticaret sicil numarası,
  3. 3.Odanın tarifeyi tespit tarihi,
  4. 4.Tarifede belirlenen fiyatların azami haddi
yer alır.
 

Tarifenin yazıldığı belge, tabela, levha, pano ve benzerleri üzerine ilan veya reklam konulamaz.
 
DENETİM VE CEZALAR:

Bu hükümlere göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir. Aykırı hareketi tesbit edilenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nci maddelerinde öngörülen disiplin cezalarına ilişkin hükümler ile 93 üncü maddesinde belirlenen para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

 
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.