Türk Malı (IPA) Belgesi

Türk Malı Belgesi Onayı İçin gerekli Belgeler Nelerdir?

-IPA Programı sözleşmesinin bir sureti
-IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.
-Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
-Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.
-Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi iki yılı geçmeyen kapasite raporları ( “aslı gibidir” onaylı sureti)
-Taahütname 
-Belgeyi imzalayan firmanın imza sirküleri aslı ve fotokopisi
Türk Malı Belgesi Başvuru ve Onay İşlemleri Nasıl Yapılır?
Odalar, sadece satışını yapmış olduğu Türk Malı belgesini onaylamaya yetkilidir. Yüklenici Firma, odanın üyesi olmaması halinde, bu firmanın üyesi olduğu Oda tarafından düzenlenmiş ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen Oda Sicil Sureti talep edilir. 
 
Yüklenici Firma, Üretici Firma’dan, Belge ile birlikte onaya konu eşyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
 
Yüklenici firma tarafından, tedarik edilecek mal veya malzemenin üreticisi olan firmaya(lara) ilgili bölümleri tanzim ettirilerek imzalattırılan Belge(ler), yine Yüklenici Firma tarafından Belge’yi satın aldığı Odaya onay için ibraz edilir.
 
Türk Malı belgesi, ilgili IPA sözleşmesinde yer alan her bir mal veya malzeme için ayrı ayrıdüzenlenir. Üreticisinin aynı olması halinde, birden fazla mal veya malzeme için tek bir belge düzenlenebilir. Bu durumda, Belge’nin 9 uncu kutusunda, her eşya bir satıra yazılacak olup, 9 uncu kutunun dolması halinde yeni bir belge kullanılacaktır.
 
Belge Türkçe olarak doldurulur. Türk Malı belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
 
·         1, 4, 5 ve 6, 7 ve 8’inci kutularda Yüklenici ve Üretici Firmaların ticari unvanları, adresleri, iletişim bilgileri, ticaret ve Oda/Borsa sicil numaraları ile bağlı oldukları vergi daireleri ve vergi numaraları,
 
·         2’inci kutuda Belge onay tarihi,
 
·         3’üncü kutuda Sözleşme Makamının adı,
 
·    9’uncu kutuda sıra no, eşyanın cins ve nev’i, eşyanın tanımı, (kayıtlı her bir madde için ayrı sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasına imkân tanınmayacak şekilde yatay bir çizgi ve ardından kullanılmayan yerler bir çapraz çizgiyle iptal edilir)
 
·        10’uncu kutuda eşyanın diğer ölçü ve birimlerine, (litre, metreküp vb. ve Belge’nin 9’uncu kutusunda kayıtlı sıra numaraları ile belirtilen her bir eşya için ayrı ayrı olmak üzere ölçü ve birimlerinin belirtilmesi gerekir.)
 
·        12’inci kutuda eşyanın, tümüyle Türk menşeli olduğuna veya Türk menşei kazanmış olduğunun addedildiğine dair açıklamalara ve altında Belge’nin tasdik işlemini yapan iki oda görevlisinin isim ve imzalarına, ilgili odanın mührü ile kaşesine,
 
·         Belgenin arka yüzündeki “Üretici Beyanı”nın altında Üretici Firmanın kaşesi ve ilgilinin imzasına yer verilmelidir.
 
İlgili Oda tarafından onaylanan belgenin, Sözleşme Makamına ibraz edilmesi Yüklenici Firmanın sorumluluğundadır. Onaylanan Belge, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.