Müteahhitlik, Yapı Sicil Belgesi

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR EN RSS
reklam
ÜYE GİRİŞİ
FİRMA REHBERİ
Firmanızı
EKLEYİN
reklam
reklam
reklam
reklam
Müteahhitlik, Yapı Sicil Belgesi
  • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. Maddesinin (j) bendinde geçen “Yapı müteahhidi: Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder” ifadesi,
 

  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 555 sayılı ve Yapı Denetimi konulu Genelgesinin 9. Maddesinde ve maddenin (a) ve (b) bentlerinde geçen, “Kanun'un 1 nci maddesi (J) bendindeki “yapı müteahhidi" tanımı ve Kanun'un cezai sorumluluklarla ilgili 9 ncu maddesindeki “müteahhit sorumluluğu ile ilgili amir hükümler gereği mal sahiplerince, yapı müteahhitliği üstlenilmesi durumunda;
  1. Kesinlikle Ticaret Odası kaydı,
  2. Vergi mükellefi olması, şartı aranacaktır.” İfadesi,
 

  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 4-1135 sayılı ve Yapı Denetimi konulu Genelgesinin 5. Maddesinde geçen, “4708 sayili Kanunun 1.nci maddesi (J) bendinde, " Yapı Müteahhidi" tanımı yapılırken "  ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi." ifadesi bulunmaktadır. Kanunun bu amir hükmü gereği, yapının müteahhitliğini üstlenen Ticari firmalardan kuruluş " amaç" maddesinde " yapı müteahhitliği" kaydı veya Ticaret Odası " yapı müteahhitliği" meslek kaydı istenecektir.” İfadesi, gereğince ilgili kurum ve kuruluşlara verilmek üzere dilekçe ile başvuru yapılması halinde Oda Sicil Servisimiz tarafından düzenlenir. 
 

AYRICA;
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin;

5. Maddesinin 1.nci fıkrasında geçen, ”Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.” İfadesi,

5. Maddesinin 2.nci fıkrasında geçen, “Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.” İfadesi,

6. Maddesinde geçen, Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişi, EK-1'deki Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalar. Yapı müteahhidi gerçek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Müdürlüğe verir. Bu müracaat, elektronik imza usulü ile de yapılabilir.

5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde, geçici olarak yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden meslek odasına kayıt belgesi istenmez.” ifadesi gereği Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası ve Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat yapılması gerekmektedir.
BAŞKAN 'DAN
AKŞEHİRTSO Başkanı
Erdal Çiftci
MAİL BÜLTENİ
Anket
Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam